Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

% site% (Stránka) je vlastníctvom spoločnosti% company% (The Company). Stránka tiež zahŕňa rôzne domény a podtriedy patriace Spoločnosti, ktoré sú považované za súčasť tejto stránky a podliehajú týmto podmienkam používania (Zmluvné podmienky). Použitie tejto stránky v akejkoľvek forme alebo spôsobom (návšteva, registrácia, používanie informácií a služieb) podlieha ďalej uvedeným Podmienkam a znamená tiché a bezpodmienečné prijatie týchto Podmienok. Spoločnosť môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť obsah tejto stránky alebo týchto Podmienok prostredníctvom úplných alebo čiastočných úprav obsahu, štruktúry atď. Bez predchádzajúceho súhlasu alebo oznámenia používateľom (fyzickým alebo fyzickým). právnických osôb, ktoré používajú Stránku). Pokračovanie v používaní Stránky zahŕňa akceptáciu Podmienok stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť prístup na stránku určitej IP bez akéhokoľvek oznámenia a za akúkoľvek zodpovednosť. Použitie Stránky je povolené len osobám starším ako 18 rokov.

II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY

        Návšteva, registrácia a vyhľadávanie informácií dostupných na tejto stránke je bezplatné. Po registrácii bude Užívateľ požiadať prostredníctvom registračných formulárov o vyplnenie kontaktných informácií. Nevhodné / čiastočné vyplnenie týchto formulárov by mohlo mať za následok nemožnosť príslušného Užívateľa zaregistrovať sa na Stránke.
        Užívateľ má povinnosť, aby všetky poskytnuté informácie boli správne, úplné a overené. Užívateľ je tiež povinný oznámiť Stránke zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s registrovanými informáciami.
        Informácie zverejnené používateľom na stránke (vrátane odkazov a adries URL) nesmú obsahovať materiály, ktoré by mohli byť považované za nezákonné alebo môžu spôsobiť akúkoľvek ujmu spoločnosti, iným používateľom alebo tretím stranám, vrátane, ale bez obmedzenia na násilné materiály, sexuálne alebo pornografické, rasistické alebo porušením práv autora alebo súkromia, ako aj akéhokoľvek typu materiálov, ktoré nemajú žiadne spojenie s konkrétnymi webovými lokalitami.
        Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť zo Strán bez predchádzajúceho oznámenia akýkoľvek obsah, ktorý by mohol byť považovaný za nezákonný, škodlivý alebo nevhodný podľa vyššie uvedených ustanovení.

Po vyplnení registračných formulárov majú užívatelia k dispozícii účet na využívanie služieb. Užívateľ je plne zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla pre prístup k službám, podmienené registráciou. Užívatelia sú plne zodpovední za všetky informácie zverejnené prostredníctvom svojho účtu. V prípade neoprávneného prístupu na účet tretími stranami spoločnosť nenesie zodpovednosť za následky. Po registrácii majú Užívatelia možnosť objednať si špeciálne balíčky doplnkových služieb bezplatne (registrácia budov, špecializované poradenstvo, reklamné ponuky atď.). Po zadaní takejto objednávky sa spoločnosť obráti na Užívateľov na ponuku a objednávka môže byť uzatvorená zmluvou medzi stranami bez toho, aby to bolo bezpodmienečným dôsledkom registrácie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek nereagovať na niektoré požiadavky používateľov bez upozornení alebo zodpovednosti. Spoločnosť nemá žiadne oneskorenie, aby mohla odpovedať na požiadavky používateľov a spoločnosť ani tretia strana nemôže byť zodpovedná za žiadnu formu.

III. ZODPOVEDNOSŤ

         Spoločnosť nemá žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých Užívateľmi alebo tretími stranami obsiahnutých na Stránke. Užívatelia majú overiť informácie pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré by mohli ovplyvniť dobrý rozvoj ich činností. Stránka môže obsahovať odkazy alebo odkazy na iné stránky alebo webové stránky, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, ktoré platia, ako je uvedené na príslušných stránkach alebo na webových stránkach, pričom spoločnosť nie je zodpovedná a nepreberá žiadnu povinnosť v súvislosti s obsahom. týchto stránok. Užívatelia pristupujú na tieto stránky alebo používajú svoje produkty / služby výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť. Užívatelia preberajú celú občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť za všetky informácie prenášané alebo uverejňované na internete prostredníctvom služieb stránky.

Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že informácie uvedené na stránke budú spĺňať všetky štandardy a požiadavky používateľov a nebudú zodpovedné za akékoľvek priame alebo nepriame škody, vrátane, ale bez obmedzenia, straty zisku, goodwillu, možnosti použitia údajov alebo iná nehmotná alebo neporušiteľná strata (aj keď bola Spoločnosť vopred informovaná o možnosti vzniku takejto straty), neposkytuje žiadnu záruku za presnosť, bezpečnosť, užitočnosť alebo dôsledky používania služby. Služby a všetky ďalšie materiály sú ponúkané bez akejkoľvek dodatočnej záruky.

        IV. PRÁVA AUTOROV

        Obsah stránky, vrátane, ale bez obmedzenia na programy, dizajn, články, texty, obrázky, audio a video súbory, grafiku, ako aj akékoľvek iné údaje a aplikácie, je majetkom spoločnosti a / alebo jej partnerov, ktorí sú chránení podľa práva autorských práv a zákonov týkajúcich sa práv duševného a priemyselného vlastníctva.

Informácie o obsahu zverejnené užívateľmi podliehajú právam duševného vlastníctva používateľov, ktoré sú ako také chránené podľa zákona. Zverejnenie týchto informácií na Stránke znamená, že spoločnosť a jej pridružené spoločnosti súhlasia s tým, že budú slobodne vykonávať akúkoľvek povinnosť týkajúcu sa akejkoľvek platby a / alebo odmeny za používanie, kopírovanie, publikovanie, distribúciu týchto informácií akýmkoľvek spôsobom, médiom a akýmkoľvek názvom. Spoločnosť môže zahrnúť názov domény a logo stránky Používateľov do svojich zoznamov klientov alebo do rôznych tlačových správ. Preberanie akýchkoľvek informácií a / alebo údajov z tejto stránky za účelom opätovného zverejnenia, úplného alebo čiastočného šírenia alebo akéhokoľvek iného účelu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti je prísne zakázané a bude potrestané podľa zákona č. platných právnych predpisov. Spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za prípadné predsudky, existujúce súdne spory, ktoré vznikli z kopírovania, uchovávania, úpravy alebo prenosu celej stránky alebo jej časti v akomkoľvek médiu. V prípade straty spôsobenej tretej osobe v dôsledku porušenia Podmienok zo strany Používateľa je Užívateľ povinný tieto škody uhradiť.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

         Spoločnosť chráni právo na súkromie pre všetkých užívateľov lokality podľa ustanovení zákona č. 677/2001 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov. Tieto informácie budú použité iba na účely ich komunikácie a nebudú podliehať žiadnym neohláseným službám na mieste v čase ich prenosu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. \ T

        Užívateľ sa zaväzuje nepožiadať spoločnosť alebo jej zástupcov o akúkoľvek škodu, zodpovednosť, stratu, náklady (vrátane, ale bez obmedzenia právnických poplatkov alebo iných súdnych trov), ktoré sa objavili v súvislosti s akoukoľvek žalobou na základe porušenie tejto dohody. Táto záruka od Používateľa zostáva v platnosti po ukončení vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou.
Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.