Graf

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4% budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 11% sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 85% z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (takmer 1.8 mil. m2).

Graf

ZELENÉ BUDOVY

Celkovo máme v Bratislave 852 220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 41% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 45 z 278 budov. Z certifikovanej ponuky má 62% BREEAM, 2% kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 36% LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pribinova 40. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices, ktorá zároveň získala certifikát LEED Zero Carbon a stala sa prvou uhlíkovo neutrálnou budovou na Slovensku.


TRANSAKCIE NA TRHU KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE TAKE-UP)

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2023 výmeru 46 125 m2, čo je len o necelých 600 m2 menej v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom (1% pokles). V medziročnom porovnaní sa zase jedná o 1% nárast objemu prenajatých plôch. Dá sa však konštatovať, že pohyb transakcií je od roku 2019 stabilný, nakoľko 5-ročný priemer je na úrovni 48 100 m2 za kvartál. Dlhodobo sledovaná aktivita na trhu tak vyvracia teórie o post-covidovej stagnácii resp. recesii na trhu kancelárskych priestorov.

Najviac prírastkov tvorili nové nájmy v objeme 65%, prerokovania nájmov v objeme 28% a expanzie predstavovali necelých 7%.

Graf stlpcovy

V počte transakcií dominoval sektor profesionálnych služieb, avšak najviac výmery zabral sektor spotrebného tovaru. Práve v tomto sektore bola zaznamenaná aj najväčšia transakcia s celkovou výmerou takmer 7 800 m2. Celkovo bolo uskutočnených 9 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Graf
Najviac nájomných transakcií sa uskutočnilo v budovách triedy A+, a to 47%, nasledovala trieda A s podielom 31% a trieda B s podielom 22%. To potvrdilo záujem o budovy vyššieho štandardu.

Graf

Významné transakcie za 1. štvrťrok 2024:

Tab

NEOBSADENOSŤ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE VACANCY)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala pokles o 0.5% na súčasných 13.75%. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme stále v centre mesta CC (8.62%), nasleduje vnútorné mesto IC (10.09 %) a CBD (14.90%). Na štvrtom mieste sú okrajové časti mesta OC (18.12%) a najväčšiu neobsadenosť aktuálne zaznamenávame v Južnom meste SB (18.48%).


Neobsadenost

Pokiaľ ide o voľné miesta v triedach budov, trieda A+ zaznamenala 10.96% voľných miest, trieda A 18.09% a trieda B 11.33%.

Miera

NÁJOMNÉ (PRIME RENT)

Nájomné (prime rent) pomaly stúpa. Aktuálne je na úrovni 18.50 EUR/m2/mesiac, avšak je vysoký predpoklad jeho pokračujúceho rastu v ďalšom kvartály.