V bratislavskej Záhorskej Bystrici chcú vybudovať centrum obchodu a služieb za takmer dva milióny eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

„Účelom zámeru je výstavba a prevádzka objektu solitérnej občianskej vybavenosti (centrum obchodu a služieb) so zabezpečením parkovania na parkovisku s kapacitou 200 stojísk," uvádza sa v zámere.

Predpokladané investičné náklady sú 1,9 milióna eur. Začatie výstavby je naplánované na koniec tohto roka, ukončenie v druhom kvartáli roku 2022.

Dotknutá lokalita sa nachádza v severozápadnej časti katastrálneho územia Záhorská Bystrica, mimo zastavaného územia, pri ceste I/2 (Bratislavská cesta).

„Lokalita je situovaná na poľnohospodárskej pôde využívanej ako orná pôda a záhrady a na pozemkoch mimo poľnohospodárskej pôdy vedených v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria," uvádza sa v zámere EIA.

V susedstve sa nachádzajú areály firiem a obytné domy so záhradami na ulici Čs. tankistov a pri ceste I. triedy a poľnohospodárska pôda.

Územie je v súčasnosti nezastavané, z južnej strany ohraničené zástavbou a záhradami na ulici Čs. tankistov, z východnej strany komunikáciou Bratislavská, zo severnej strany navrhovanou cestou a zo západnej strany poľnohospodárskou krajinou.