Finančná angažovanosť JTRE predstavuje 1 milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) ako príspevok na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate.

Okrem toho po dokončení výstavby projektové spoločnosti bezodplatne prevedú na mesto pozemky pod budúcou traťou. JTRE tiež postupne zaplatí mestu a mestským častiam za projekty v tejto lokalite poplatok za rozvoj vo výške 14 miliónov eur a nad túto sumu ešte investuje do rekonštrukcie križovatiek a ďalšej dopravnej infraštruktúry v okolí. „Veríme, že aj výnos z poplatku za rozvoj sa z väčšej časti investuje do rozvoja územia, kde vznikol,“ konštatoval Suchý.

Tlak na dopravu

Novú električkovú trasu po Pribinovej ulici schválilo mestské zastupiteľstvo v októbri 2021, prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. „Mesto od roku 2020 verejne komunikovalo zámer JTRE finančne prispieť v hodnote 10 miliónov eur na výstavbu novej električkovej trati cez zónu Chalupkova – Pribinova. Podpisom memoranda o spolupráci bol tento záväzok teraz aj sformalizovaný,“ uviedla hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.

Dodala, že JTRE prispeje sumou milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate. „Investori svojou výstavbou prinášajú do tohto územia nových obyvateľov a návštevníkov, čo vytvára tlak na kvalitnú dopravnú obsluhu. Mesto preto považuje za správne, keď sú investori pripravení, nad rámec zákonných povinností, prispieť z vlastných zdrojov na budovanie verejnej dopravnej infraštruktúry v území, v ktorom realizujú svoju výstavbu,“ konštatovala.

V roku 2019 stála trať 40 miliónov eur

Portál pripomenul, že developer už v roku 2017 predstavil zámer vybudovať trať a deklaroval významne prispeje na realizáciu tejto trate. Magistrát hlavného mesta v roku 2019 po vypracovaní porovnávacej štúdie možných vedení električkovej trate v uvedených zónach dospel k záveru, že ako najvýhodnejší bude variant podobný tomu, ktorý navrhovala spoločnosť JTRE. Hlavné mesto následne zabezpečilo zapracovanie navrhovanej trate do územného plánu mesta (schválené v októbri 2021).

Mesto v roku 2019 odhadovalo náklady na výstavbu trate Pribinova – Košická okolo 40 miliónov eur. JTRE by mala previesť vlastníctvo pozemkov potrebných pre realizáciu a užívanie stavby v prospech Bratislavy.

Električková trať pred Euroveou.

Električková trať pred Euroveou. | Zdroj: JTRE

Poplatok má smerovať do dopravnej infraštruktúry

Mesto Bratislava sa malo podľa portálu zaviazať, že po splnení všetkých zákonných a vecných požiadaviek vydá kladné stanovisko k stavbe, poskytne pozemky vo vlastníctve mesta, resp. zabezpečí práva k ďalším pozemkom a zabezpečí spoluprácu dotknutých útvarov a inštitúcií mesta.

Mesto by sa malo snažiť, aby bol miestny poplatok za rozvoj vyrubený za realitné projekty JTRE v zónach Pribinova a/alebo Chalupkova ( v predpokladanej výške 14 miliónov) použitý prednostne na rozvoj dopravnej infraštruktúry v týchto lokalitách, no mesto má naďalej právo použiť ich aj na rozvoj inej verejnej infraštruktúry.

JTRE a hlavné mesto by mali vytvoriť pracovnú skupinu pre vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie električkovej trate do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice, ktorá bude vychádzať z trate na Košickej ulici.