1

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 11 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 85 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

2

ZELENÉ BUDOVY

Celkovo máme v Bratislave takmer 827 720 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 40% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 44 z 277 budov. Z certifikovanej ponuky má 63.6 % BREEAM, 2.3 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 34.1 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pribinova 40. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices.

TRANSAKCIE NA TRHU KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE TAKE-UP)

Nájomné transakcie dosiahli v treťom štvrťroku 2023 výmeru 39 901 m2, čo predstavuje 23%-tný pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch stúpol o 2 %.

Najviac prírastkov tvorili nové nájomné zmluvy v objeme 52 % a renegociácie, v objeme 37 %. Expanzie predstavovali 6% a pred-prenájmy boli na úrovni 5%.

3

Dominoval objem transakcií v sektore Profesionálnych služieb o výmere 9 159 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v sektore Spotrebného tovaru, pričom išlo o novú nájomnú zmluvu s celkovou výmerou 5 300 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor Profesionálnych služieb (22,95 %), nasledoval  sektor Spotrebného tovaru (15,18%) a Farmaceutický sektor (15,15 %).

5

VÝZNAMNÉ TRANSAKCIE ZA 3. ŠTVRŤROK 2023:


Tabulka

NEOBSADENOSŤ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE VACANCY)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast na súčasných 13,80 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta (7,76%), nasleduje južné nábrežie (8,51 %) a vnútorné mesto (9,94%). Na štvrtom mieste je CBD (16,02%) a na poslednom okrajová časť mesta (21,14%).

Nárast neobsadenosti je najvýraznejšie spôsobený presťahovaním veľkého nájomcu z okrajovej časti mesta, čo spôsobilo nárast neobsadenosti v tomto distrikte o 5,82%. V lokalite CBD spôsobilo mierny nárast neobsadenosti dokončenie dvoch nových budov. Na druhej strane však treba poznamenať, že dokončený projekt Pribinova 40,  ako aj projekt  The Mill, ktorý je aktuálne tesne pred dokončením, sú už takmer plne prenajaté. 

6

NÁJOMNÉ (PRIME RENT)

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 18,00 EUR/m2/mesiac.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte ktoréhokoľvek člena Bratislava Research Forum. Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a iO Partners zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.