Ukázalo sa, že firmám sa nepodarilo dostať svojich zamestnancov späť do kancelárií tak rýchlo, ako si mysleli. Rovnaký prieskum, ktorý CBRE realizovala minulý rok totiž ukázal, že firmy dúfali v plnohodnotný návrat do kancelárií ešte v druhej polovici minulého roka. Vzhľadom na príchod Omicronu však museli plány odložiť.

Tohtoročné výsledky prieskumu ale ukazujú, že od nich neupustili. Až 68 percent firiem plánovalo aktívny návrat zamestnancov do kancelárií ešte v prvej polovici roka. Zaujímavé je aj zistenie, že aj keď majú firmy stanovené časové harmonogramy na návrat zamestnancov do kancelárií, napriek tomu im stále dávajú možnosť voľby. Len šesť percent firiem totiž od zamestnancov vyžaduje návrat do kancelárie na plný úväzok. Až 70 percent im, naopak, dáva na výber a ich návrat je dobrovoľný, prípadne majú možnosť flexibilnej práce.

Len šesť percent firiem vyžaduje potvrdenie o očkovaní

Aj keď je načasovanie návratu zamestnancov do kancelárií vo firmách rôzne, zhodujú sa na tom, že by malo byť dôsledne plánované a koordinované. Uvedomujú si, že kvôli skúsenostiam s koronakrízou ich zamestnanci začali viac prehodnocovať svoje pracovné priority.

Podľa firiem sú zásadnými predpokladmi na úspešné zavedenie nových pracovných princípov do praxe práve zrozumiteľné a konzistentné vedenie firmy (63 %), ale aj jej jasná komunikácia a stratégia (55 %). Výsledky ukázali aj to, že firmy si v tomto prípade uvedomujú dôležitosť technológií. Celkom 48 percent uviedlo, že podstatné je aj efektívne zosúladenie a technické zabezpečenie práce z domu a z kancelárie (48 %).

Len šesť percent spoločností pritom od svojich zamestnancov vyžaduje, aby sa pred návratom preukázali potvrdením o úplnom zaočkovaní, pričom 43 percent tento aspekt nerieši. Tretina firiem tiež ponúka testovanie priamo v práci a štvrtina tvrdí, že ich zamestnanci majú aj možnosť očkovania priamo v ich priestoroch.

Až 92 percent firiem plánuje zmeny v dochádzke

Kvôli nástupu koronakrízy museli firmy svoje stratégie v mnohom zmeniť. Podľa CBRE však so sebou pandémia priniesla aj pozitíva. „Až 92 percent firiem potvrdilo, že plánuje zmeny vo svojich „workplace“ stratégiách. Zároveň, 63 percent tiež zdôraznilo, že v budúcnosti bude čoraz viac akceptovať flexibilnú prácu. Z nútenej zmeny, s ktorou sme sa pasovali počas pandémie, sa tak stal nový a pozitívny trend,“ uvádza Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu, CBRE Slovensko.

Priamo s tým súvisia aj ďalšie zistenia. Celkom 45 percent firiem totiž uviedlo, že budú klásť väčší dôraz na stratégiu na pracovisku a 41 percent tvrdí, že budú v rámci nich viac dbať na zdravie a pohodu zamestnancov. Rovnaké percento tiež uvádza, že plánuje renováciu kancelárií a 26 percent sa už nechce viazať dlhodobými prenájmami. „Inými slovami, agilita a možnosť rýchlych zmien v pracovnom prostredí sa pre firmy stávajú čoraz cennejším aspektom,“ dodáva T. Pecek.

Plány spoločností

CBRE prieskum zisťoval aj to, aké sú priority firiem v ich ďalších strategických rozhodnutiach. Podľa výsledkov budú klásť apel hlavne na preventívne a expanzívne plány. Takmer polovica sa bližšie pozrie na svoje nájmy, nadbytočné firemné priestory či krátkodobé náklady na obnovu priestorov. Zároveň 27 percent spoločností uviedlo, že zvažuje sťahovanie do lokalít v iných mestách, prípadne do kancelárií s nižšími nákladmi.

Flexibilné priestory

Počet firiem s flexibilnými kanceláriami viditeľne stúpa. Tieto zmeny podľa CBRE vychádzajú z viacerých motívov, napríklad možnosti vstupu na nové trhy, neistého dopytu či zníženia výdavkov. Tieto aspekty, vrátane výhody agility, pritom spĺňajú práve flexibilné kancelárie.

Hybridná práca nie je krátkodobá záležitosť

Výsledky hovoria jasnou rečou. Až 72 percent firiem plánuje prejsť na model hybridného pracoviska (minulý rok to zvažovalo 55 %). Zároveň, 64 percent potvrdzuje, že hybridná práca počas pandémie nabrala na sile. Otázkou ostáva, či tento trend firmy riešia aj formálne. Ukázalo sa, že 56 percent firiem už má pripravené, prípadne už pracuje, na formálnych pravidlách.

Zvyšných 44 percent sa spolieha na rozhodnutia zamestnancov či komunikáciu manažérov. Tak či onak, najväčšie percento firiem (43 %) preferuje cestu, v rámci ktorej budú zamestnanci povinní prísť do kancelárie v presne určený počet dní v týždni.

Ako však nastoliť rovnováhu medzi pravidlami firmy a osobnými preferenciami zamestnancov? Odpoveď ešte nie je úplne jasná, keďže efektívne nastavenie hybridnej práce je v mnohých firmách ešte len na začiatku a vo fáze testovania. Zdá sa, že väčšina firiem sa bude snažiť nastaviť optimálny mix práce z domu vs. z kancelárie.

„Tieto zistenia naznačujú, že firmy budú svoje kancelárie využívať v budúcnosti menej intenzívne. Jednoznačne sa však potvrdzuje, že kancelárie budú aj naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu a pravidlom nemusí byť ani to, že sa budú len zmenšovať,“ vysvetľuje ďalej T. Pecek.

Vlastnosti kancelárií

Ukazuje sa, že firmy si uvedomujú dôležitosť potreby zmien vo svojich „workplace“ stratégiách. Spoločnosť CBRE sa ich v prieskume pýtala, aké sú najzásadnejšie elementy ich aktuálnej stratégie. Medzi najčastejšie patria aspekty ako zväčšenie či zlepšenie priestorov na spoluprácu, ale aj zmena dizajnu. Nárast bol zaznamenaný aj v oblastiach ako zlepšenie vybavenia kancelárií či zmena rozloženia pracoviska tak, aby ponúkalo viac otvoreného priestoru.

Samozrejmosťou sú aj zmeny v rozložení či forme pracovných miest na sedenie zamestnancov. Podľa CBRE bude nosná väčšia rozmanitosť či možnosť výberu miesta. Väčšina firiem sa v prieskume zhodla na tom, že svojim zamestnancom plánujú poskytnúť viac možností a miesta. Navyše, takmer 80 percent firiem uviedlo, že zníži počet vyhradených miest pre zamestnancov.