Projekt uspel po viac ako ročnom prísnom vykazovaní a posudzovaní mnohých parametrov a štatistík spojených s prevádzkou budovy a s aktivitami jej nájomcov. Práve voľba ľudí napríklad pri forme dopravy do zamestnania, zdá sa, zohráva kľúčovú úlohu v uhlíkovej stope budov, v ktorých pracujú.

V prípade Einparku vďaka priaznivo nastaveným podmienkam a umiestnení využíva väčšina zamestnancov buď mestskú hromadnú dopravu (24 %), alebo prídu pešo (21 %) či na bicykli (15 %).

„Napriek tomu viac ako polovica emisií súvisiacich s jeho prevádzkou je spôsobená tým, ako sa doň ľudia prepravujú. A to autami chodí len okolo 20 percent z nich,“ vysvetľuje Miloš Polák, manažér rozvoja projektov spoločnosti Corwin.

Z toho je zrejmé, že poloha a okolitá infraštruktúra je v pohľadu emisií skleníkových plynov spojených s neskoršou prevádzkou budovy rozhodujúca. Počas samotného projektovania a výstavby sa developer snažil aj o čo najväčšie využitie recyklovaných a lokálnych materiálov, čo pomohlo získaniu certifikátu LEED Platinum, ktorý sa vydáva jednorazovo, po dostavbe budovy. Na rozdiel od neho je certifikácia LEED Carbon Zero, ktorá posudzuje užívanie budovy opakovať každý rok.

Einpark Offices

Einpark Offices | Zdroj: Corwin

Zvyškovú uhlíkovú stopu kompenzujú uhlíkové kredity

Samozrejme, ani prevádzka stavieb, ako je Einpark Offices sa nezaobíde bez určitého objemu CO2 vypusteného do ovzdušia.

„Uhlíková stopa pri LEED Zero Carbon certifikácii sa počíta na základe množstva spotrebovanej elektriny a palív počas jedného kalendárneho roka. Na kWh každého energonosiča existuje hodnota vyjadrená v gramoch CO2. Sleduje sa aj stopa, ktorú zanechávajú používatelia budovy pri príchode a odchode z práce. Výsledný súčet prevádzkového uhlíka a uhlíka viazaného na transport dáva celkovú CO2 stopu budovy. Tá sa kompenzuje pomocou zakúpenia tzv. uhlíkových kreditov,“ vysvetľuje Samuel Sůra, CEO spoločnosti SALVIS, ktorá pre CORWIN zastrešovala proces certifikácie budovy.

Samuel Sůra, CEO spoločnosti SALVIS, ktorá pre CORWIN zastrešovala proces certifikácie budovy.

Samuel Sůra, CEO spoločnosti SALVIS, ktorá pre CORWIN zastrešovala proces certifikácie budovy. | Zdroj: Corwin

Uhlíkové kredity vznikajú investíciami do projektov a technológií, ktoré znižujú či pohlcujú objem produkovaného oxidu uhličitého – ide napríklad o nové obnoviteľné zdroje energií. Ich nákup realizoval Corwin cez americkú spoločnosť z projektov v Ázii.

No podľa slov Mariána Hlavačku, CEO Corwinu, je ambíciou firmy v budúcnosti nakupovať uhlíkové kredity z projektov, ktoré vznikajú v krajinách, kde je developer aktívny. Teda na Slovensku, v Česku a v Slovinsku. Nákup kreditov pritom nie je lacná záležitosť.

Mariána Hlavačku, CEO Corwinu

Mariána Hlavačku, CEO Corwinu | Zdroj: Corwin

Na získanie certifikátu LEED Zero Carbon bola potrebná investícia vo výške viac ako 11 tisíc eur. Opäť treba pripomenúť, že táto investícia sa v podobnej výške bude musieť opakovať každoročne, ak si Einpark chce certifikát zachovať.

Pritom cieľom Corwinu je mať všetky kancelárske nehnuteľnosti v portfóliu ako uhlíkovo neutrálne stavby. Týka sa to aj tých, ktoré by mali vyrásť v areáli bývalého závodu Palma v Bratislave, ale i ľubľanského obchodno-administratívneho komplexu Vilharia, ktorý bude patriť medzi najudržateľnejšie stavby v Slovinsku.