Do súťaže bolo prihlásených 57 študentov, tvoriacich 37 riešiteľských tímov. Študenti absolvovali online workshop, vedený projektovým tímom Nového Lida. K termínu bolo nakoniec odovzdaných 18 návrhov. Tie hodnotila 15-členná porota, zložená zo zástupcov mesta, mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov, urbanistov a odborníkov na dopravné stavby.

Porota sa uzniesla na rovnocennom udelení ocenenia pre tri návrhy. Podľa poroty, tieto odrážajú  rôznorodý prístup študentov k typu konštrukcie mosta a rozdielny spôsob, ako pôsobí najmä v kontexte existujúceho verejného priestoru námestia M. R. Štefánika. „V súťaži sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, so zodpovedným statickým riešením a snahou o komplexný architektonicko-inžiniersky návrh a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázkami, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia a typu premostenia ako propeler, neviditeľný most, tunel alebo ostrovy,“ hodnotí porota. Tá uprednostnila skôr realistické návrhy.

Najlepšími tak sú návrh č. 7 od Karmen Kovačičovej a Martina Ščigulinského zo Stavebnej fakulty STU, návrh č. 22 od Matouše Pluhařa a Ondřeje Pecháčka z Fakulty architektury, ČVUT Praha a napokon návrh č. 29 od Michala Križa z Fakulty architektúry a dizajnu STU. V prípade prvého návrhu je zdôrazňované najmä vhodné zasadenie mostu do prostredia na oboch stranách Dunaja, v prípade druhého primeranosť a progresívnosť konštrukčného riešenia a v prípade tretieho zaujímavý výraz vďaka použitiu subtílnej priehradovej konštrukcie. Tímy presvedčili aj kvalitnou prezentáciou.

Podľa súťažných podmienok mali byť súťažné návrhy ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu, Technické riešenie premostenia – v každej jeden najlepší návrh. Členovia poroty sa však zhodli, že pri komplexnom architektonickom a konštrukčnom diele, akým je most, nie je možné a vhodné oddeliť a zvlášť hodnotiť architektonické stvárnenie a technické riešenie.