Klingerka II a III bude mohutným súborom, pozostávajúcim zo série polyfunkčných bytových domov pozdĺž Košickej ulice, objektov občianskej vybavenosti pozdĺž Pláteníckej a administratívnej veže na nároží Košickej a Prístavnej. Súčasťou developmentu je niekoľko výškových budov, pričom najvyššia kancelárska veža má mať 141 metrov, čo z nej bezpečne robí druhú najvyššiu budovu Bratislavy. Návrh rátal so vznikom verejných priestorov vo vnútrobloku, upokojením Pláteníckej, predĺžením Valchárskej po Košickú či prestavbou Košickej tak, aby tu mohla vzniknúť električková trať.

Projekt pozostáva z dvoch etáp, pričom obe sa posudzujú naraz. Zámer prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA) a developer ho už podal aj na Magistrát, kde sa skúma súlad s Územným plánom. Mesto teraz po niekoľkých mesiacoch vydalo záväzné stanoviská (II. a III.) pre obidve etapy. Podľa Magistrátu sú obe časti projektu v súlade s ÚP, čo je dôležité zelené svetlo pre postup do ďalších stupňov povoľovania.

Ďalšie kroky sú teraz v kompetencii stavebného úradu v mestskej časti Ružinov. JTRE tu bude žiadať o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pri tak rozsiahlom projekte nepôjde o taký rýchly proces, nejde však ani lokalitu, kde by bola výstavba veľkého projektu kontroverzná. Predpokladaný dátum spustenia výstavby – marec 2023 – by tak mohol byť reálny.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Detaily záväzných stanovísk prinášajú opäť o čosi podrobnejší pohľad na pokračovanie rozvoja Klingerky. Jednotlivé etapy sú predelené predĺženou Valchárskou, pričom severne od nej je Klingerka II a južne Klingerka III. Druhú etapu možno označiť za komornejšiu, keďže zástavba postupne graduje smerom k nárožiu Košickej a Prístavnej. V dohľadnej budúcnosti by mohlo ísť o miesto vysokej koncentrácie výškových budov.

Klingerka II bude pozostávať zo šiestich hlavných stavebných objektov. Stavba 01 je šestnásťpodlažný polyfunkčný bytový dom na nároží Košickej a Mlynských nív so 120 bytmi, kanceláriami na druhom nadzemnom podlaží, vybavenosťou na prvom a trojpodlažnou podzemnou garážou, ktorá bude slúžiť aj ostatným častiam Klingerky II.

Stavby 02 a 03 budú umiestnené pozdĺž Košickej. Prvá z nich bude mať osem podlaží v strednej sekcii a šesť v krajných, pričom byty v celkovom počte 28 budú umiestnené v strednej od tretieho podlažia. V krajných sekciách a na prvých dvoch podlažiach bude občianska vybavenosť. Stavba 03 bude mať devätnásť podlaží, výšku 67,7 metrov a obsahovať bude 158 bytov. Obchody a služby budú na prvom podlaží, na druhom budú kancelárie.

 

 

Stavby 04 až 06 budú umiestnené pozdĺž Pláteníckej ulice. Vo všetkých troch prípadoch pôjde o objekty občianskej vybavenosti. Štvorpodlažná budova 04 bude obsahovať obchody a služby na prízemí a kancelárie na vyšších podlažiach, trojpodlažná stavba 05 bude riešená ako „detské centrum“, a opäť trojpodlažná stavba 06 bude kombináciou obchodov a kancelárií. Nižšia podlažnosť je daná kontaktom s malopodlažnou zástavbou bývalej Klingerovej obytnej kolónie.

V Klingerke II bude celkovo umiestnených 306 bytov. Vybudovaných bude aj 717 parkovacích miest, z toho bude pre Klingerku II slúžiť 653 miest (zvyšok bude v prospech Klingerky III). Vjazdy a výjazdy budú umiestnené na Mlynských nivách a na Valchárskej ulici. Developer sa zaviazal aj k vybudovaniu infraštruktúry pre cyklistov, konkrétne ku cyklotrase na Pláteníckej a čiastočne na Mlynských nivách.

Klingerka III rozvíja koncept druhej etapy, pričom pozostáva taktiež zo šiestich hlavných stavebných objektov. Prvé dve stavby sú otočené ku Košickej, stavby 03 a 04 k Pláteníckej. Stavbou 05 je myslená kancelárska veža, stavba 06 je pavilón na nároží Pláteníckej a Prístavnej ulice.

Stavba 01 je polyfunkčný bytový dom tvorený nižšou šesťpodlažnou a vyššou osempodlažnou sekciou. Umiestnených tu bude 30 bytov. Parter je tvorený obchodmi a službami, na druhom podlaží budú kancelárie. Tak ako v prvej etape, súčasťou stavby je trojpodlažná podzemná garáž, slúžiaca aj ostatným stavbám. Stavba 02 bude mať až dvadsaťsedem podlaží, dosiahne tak celkovú výšku až 89,6 metrov. 210 bytov bude umiestnených na treťom až dvadsiatom-šiestom (najvyššie bude technologické), prvé dve podlažia budú patriť už tradične občianskej vybavenosti a kanceláriám.

Stavba 03 bude slúžiť ako ubytovacie zariadenie – hotel. Umiestnený bude v strednej pozícii pri Pláteníckej a bude mať sedem podlaží. Na prvom podlaží bude recepcia a reštaurácia, na druhom budú okrem izieb aj spoločenské priestory. Stavba 04 vznikne na nároží Pláteníckej a predĺženej Valchárskej, bude mať podlaží a obsahovať bude obchody a služby na prvom a kancelárie na vyšších podlažiach.

Konečne stavba 05 bude tvorená spodnou stavbou, teda trojpodlažnou podzemnou garážou, a samotnou vežou. Tá bude mať tridsaťpäť podlaží, výšku 141 metrov a bude jasnou dominantou celej Klingerky (vrátane teraz dokončovanej etapy), ale aj tejto časti mesta. Výrazne totiž bude prevyšovať ostatné lokálne veže, s jedinou výnimkou – Eurovea Tower, ktorá bude so 160 (168) metrami ešte vyššia. Hlavný vstup bude orientovaný do Prístavnej a Košickej, za ktorým bude lobby a občianska vybavenosť. Na druhom podlaží bude kantína, na treťom technológie, kancelárie budú od štvrtého po tridsiate-tretie podlažie. Vyššie budú opäť umiestnené technológie.

Podľa dokumentácie bude mať budova dvojplášťovú fasádu a umiestnené tu budú ustúpené podlažia – resp. ustúpené častí podlaží, ktoré sa budú podľa vizualizácii tiahnuť naprieč vežou. Čiastočne tak bude pripomínať aktuálne rozostavaný newyorský mrakodrap 66 Hudson Boulevard (The Spiral), ktorý vzniká v štvrti Hudson Yards v New Yorku. Pre bratislavskú panorámu pôjde o dôležitý prírastok, keďže dôjde k narušeniu „Hradby 115“, ako je prezývaná séria podobne vysokých veží v novom centre mesta. Pri diaľkových pohľadoch totiž vzniká monolitická stena s nízkou vizuálnou kvalitou.

Klingerka III pridá do developmentu 240 bytov a 1.068 parkovacích miest. Kancelárska veža by mala obsahovať 31-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch. Developer plánuje do tejto časti súboru investovať 161 miliónov eur, čo sa pridá k ďalším 89 miliónov za druhú etapu. Pripomienky Magistrátu sú do veľkej miery zhodné, rozdielom je azda len požiadavka na silnejšie pripomenutie si pôvodnej zaniknutej fabriky.