Bývalé petržalské gumárne Matador, nazývané aj Matadorka, koncom socializmu v Československu zamestnávali dvetisíc ľudí a boli jednou z najväčších bratislavských fabrík. Po zmene režimu ich areál dlho pustol.

Krok po kroku sa mení na polyfunkčnú mestskú štvrť, ktorá prinesie okrem bytov aj priestory napríklad pre ateliéry, tvorivé dielne či štúdiá. Nachádza sa na najväčšom slovenskom sídlisku neďaleko železničnej stanice. Potenciál schátraných miest, ktoré v zahraničí dávno poznajú svoju konkrétnu podobu i atmosféru, objavili investori už aj na našom trhu.

Dôkazom je práve projekt v areáli závodu Matador neďaleko železničnej stanice v Petržalke – Acord. Je možné, že riešenie daného územia opäť raz preverí náš kultúrny a morálny základ. Sme na to pripravení?

„Projekt Acord bola pre nás príležitosť rozšíriť a vzájomne skoordinovať riešené územie v areáli bývalej továrne Matador. Napriek tomu, že sú tu dvaja vlastníci, podarilo sa vytvoriť dohody a skoordinovať verejný priestor a hmatové usporiadanie objektov tak, že z toho budú ťažiť obidvaja investori. Aj keď je každý z navrhovaných projektov odlišný, myslíme si, že diela budú vzájomne benefitovať.“ vysvetľuje jeden z jeho architektov Martin Grébert, spoluzakladateľ architektonického ateliéru Compass Architekti.

Grébert ešte dodáva, že samotný projekt polyfunkčného súboru Acord je založený na zelenom vnútroblokovom princípe, ktorý je čiastočne otvorený do novovznikajúcej ulice.

Významným estetickým prvkom je odlíšenie parteru budov od vyšších podlaží, a to použitím tehlového muriva získaného z pôvodných objektov určených na demolíciu

Významným estetickým prvkom je odlíšenie parteru budov od vyšších podlaží, a to použitím tehlového muriva získaného
z pôvodných objektov určených na demolíciu | Zdroj: Compass Architekti

Hmotovo-priestorové riešenie navrhovaného diela má tendenciu vytvoriť nové polyfunkčné územie so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami. Pôjde o definovanie územia ohraničeného okolitými komunikáciami, ale aj o definovanie ulíc s minimalizáciou vzájomného tienenia hmôt.

Cieľom je vytvoriť organizáciu územia a členenie priestoru na verejné, poloverejné (medziblokové) a privátne plochy zelene, ako aj prvky relaxu vo voľnom priestore. Vo vnútrobloku riešeného územia sa počíta s realizáciou zariadení na oddych a trávenie voľného času. Architekti rátajú s umiestnením množstva zelene a vytvorením zelených zón.

Projekt Acord Matador nadväzuje na projekt Nová Matadorka, ktorý rovnako navrhli Compass Architekti.

Projekt Acord Matador nadväzuje na projekt Nová Matadorka, ktorý rovnako navrhli Compass Architekti. | Zdroj: Compass Architekti

Kompaktná štruktúra

Výhľadovo sa uvažuje aj o dopravnom prepojení so zónou Matador. Zástavba hmotovo dopĺňa priestor a vytvára ucelenú a kompaktnú urbanistickú štruktúru, ktorá tvorí jasnú hierarchiu komunikácií a verejných priestorov, ako aj dobrú a čitateľnú orientáciu v území.

Navrhovaný polyfunkčný súbor pozostáva zo štyroch objektov umiestnených po obvode zastavateľného územia, vymedzeného z juhovýchodu ulicou zo strany súboru „nová Matadorka“, severovýchodne a severozápadne komunikáciou a okolitou zástavbou a juhozápadne susedným objektom mlyna pôvodného areálu Matador, na ktorý hmotovo nadväzuje.