Predmetný pozemok má veľmi exponovanú polohu, keďže predstavuje akýsi prechodný priestor medzi pôvodným centrom mesta a jeho moderným rozšírením. V minulosti sa tu nachádzala vozovňa električiek, po jej zániku sa tu nachádzali ešte nízke objekty pozdĺž Pribinovej – vrátane známeho divadla Stoka. Tieto ustúpili výstavbe komplexu, kedy bola prázdna plocha postupne premenená na parkovisko. To sa tu nachádza doteraz. Vlastníkom je developer JTRE, ktorý plochu získal spoločne s akvizíciou Eurovey.

JTRE v okolí postupne rozvíja schému Eurovea City, zahŕňajúcu veľký objem bytov, kancelárskych a retailových priestorov. Doteraz sa zameriaval na developmenty východne od budovy Slovenského národného divadla, s ich postupujúcou výstavbou či povoľovaním sa však teraz pozornosť obracia aj na plochy západne od divadla. Preto investor pristúpil k spusteniu povoľovacieho procesu pri prvom z nových projektov. Tým je práve Triangel II, ktorý môže byť v budúcnosti akousi bránou do novej časti centra Bratislavy. Odhalená bola dokumentácia k zámeru. 

 

 

Developer istú dobu hľadal ideálnu formu zástavby pozemku. Nakoniec sa rozhodol pre návrh z pera kancelárie GFI, ktorá je akýmsi „dvorným architektom“ JTRE. Architekti upozorňujú, že vychádzali z mierky a charakteru prostredia, nadväzovali na okolitú urbanistickú štruktúru, snažili sa dodržať uličné profily okolitých ulíc a pokúsili sa o oživenie parteru či doplnenie zelene. Popritom pripomínajú, že špecifická poloha pozemku medzi staršou a novšou štruktúrou je predpokladom pre vznik sebavedomého solitérneho domu.

Výsledkom je administratívna budova s ôsmimi, resp. deviatimi nadzemnými podlažiami (pokiaľ rátame aj technologické podlažie) a tromi podzemnými. Prvé podlažie je určené pre prenajímateľné retailové jednotky, na druhom je správa budovy a kancelárie, na treťom až ôsmom už len výlučne kancelárie. Rozsah prenajímateľných administratívnych priestorov by mal byť 20.933 metrov štvorcových pri 1.496 zamestnancoch, retail by mal obsadiť 881 metrov štvorcových. Parkovacie miesta sú v prevažnej miere umiestnené v dvojici najnižších podzemných podlaží, kde ich bude 342. Na teréne budú štyri parkovacie miesta.

Súčasťou projektu budú aj pomerne rozsiahle úpravy okolia. Budova ponecháva chodníkom od Dostojevského radu aj Pribinovej pomerne veľkorysú šírku. Popri Dostojevského rade by mala pribudnúť obojsmerná cyklotrasa v šírke tri metre, ktorá sa napojí na už existujúce alebo pripravované úseky. Uvažované tu je aj dvojradové stromoradie (z brestovcov). Od Pribinovej je zas naplánovaný park, teda zelené plochy pri vstupe do objektu, ale aj popri Krupkovej ulici. Stromoradie (z platanov) by malo vzniknúť aj popri Pribinovej, spoločne s priestorovou rezervou pre električkovú trať.

Autori definujú architektúru ako „solitérny dom s fluidným pôdorysom dvoch rôznobežných oválov podnože, prepojených baldachýnom - dynamickou organickou hmotou väčšinovej kancelárskej časti objektu... s gradientne uskakujúcimi úrovňami plochých striech.“ Budova tak bude mať dve jadrá, medzi ktorými by sa malo nachádzať pomerne veľkorysé dvojpodlažné foyer. Nad vstupmi by sa mali nachádzať skulpturálne (sochársky) tvarované markízy. Parter bude dvojpodlažný a oproti vyšším podlažiam ustúpený, čím sa rozšíri priestor pre chodcov – zvlášť v mieste nárožia Dostojevského radu a Pribinovej. Fasáda vyšších podlaží bude dvojplášťová, ustupujúce podlažia vytvoria priestor pre pobytové terasy. Triangel II má odkazovať na zvlnenú hladinu blízkeho Dunaja.

Projekt sa posudzuje variantne, v druhom variante je projekt o jedno podlažie vyšší. Odporúčaný je však prvý variant, ktorý prináša menšiu záťaž. V oboch prípadoch sú odhadované náklady na úrovni 45 miliónov eur.

Developer teraz rozbieha povoľovanie, preto je zložité predpovedať, kedy by mohla budova ísť do realizácie. Tá bude závisieť nielen od povoľovania, ale aj od aktuálnej situácie na trhu kancelárskych priestorov. Za optimálnych podmienok však nepredpokladám, že by sa výstavba spustila skôr ako v druhej polovici roka 2023. V takom prípade by mohla byť dokončená na prelome rokov 2025 a 2026.

 

Zdroj:// YIMBA