Na územia bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali popredné zahraničné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym  ateliérom  gro  architekti. Projekt prinesie do lokality 900 bytov a 85-tisíc m2 kancelárií a retailových priestorov. Celková hrubá podlažná plocha dosiahne približne 210- tisíc m2.

Parkovacia kapacita v rámci celého projektu bude predstavovať približne 3500 parkovacích miest, z ktorých prevažná väčšina bude umiestnená v podzemných garážach tak, aby nezaberali verejný priestor a zeleň. Občianska vybavenosť bude mať v prevažnej miere podobu retailových prevádzok umiestnených v parteri budov. Pre prvé etapy však už teraz Penta Real Estate uvažuje aj s umiestnením materskej školy.

Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.  Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave 1.etapa. Tá sa bude nachádzať na pozemkoch západne od mosta Apollo a do územia prinesie päť rezidenčných objektov doplnených o jednu kancelársku budovu. Začiatok výstavby 1.etapy je naplánovaný v závere roka 2026. Príprava a časovanie ďalších etáp  bude závisieť od dynamiky povoľovacích procesov a od vývoja na realitnom trhu.


Verejné priestory – „Bowls“

Víťazný architektonický návrh v rámci riešeného územia veľmi dobre pracuje s verejnými priestormi, cennými fragmentami existujúcej zelene, významným  spôsobom pracuje s terénom a umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. „bowls“ s vlastnou identitou a funkciou.

Projekt pracuje s koncepciou piatich bowlov.  Herný bowl a oddychový bowl sú umiestnené pri hrádzi a budú poskytovať možnosti pre aktívny oddych detí aj dospelých. Lesný bowl zas prostredníctvom zelene oddelí verejný priestor od dopravného uzla pod mostom Apollo. Kultúrny bowl bude ukončením veľkého centrálneho parku smerujúceho z  územia Nového Lida a v poradí piaty, športový bowl, aktivuje priestor pod mostom Apollo v tesnej blízkosti hrádze.

 

Životné prostredie

Pozemky projektu Southbank sa nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les. Projekt však do týchto území nijakým spôsobom priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastami.

S rešpektom k vzájomnej blízkosti boli  kvôli vyhodnoteniu možných nepriamych vplyvov oslovení odborníci zo Slovenskej akadémie vied a ochranárskych združení, aby vznikajúci vzťah urbanizovaného a prírodného prostredia v predstihu odborne posúdili a vyhodnotili. Riešiteľský kolektív pozostával z členov Botanického ústavu a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov je séria konkrétnych odporúčaní a zmierňujúcich opatrení, ktoré Penta Real Estate zapracováva už vo fáze architektonickej štúdie. 

V oblasti flóry boli identifikované ekologicky významné stromy a fragmenty lužného lesa, ktoré budú zakomponované do  návrhu sadových úprav v rámci bowls. V rámci fauny bol identifikovaný nález včely, ktorá síce nie je druhom európskeho významu, ide však o vzácny, málo preskúmaný druh. Jej biotop teda v zmysle odporúčaní Penta Real Estate podporí výsadbou mestských lúk a aktuálne jej bol prispôsobený už aj spôsob a periodicita kosenia pozemku.

Okrem toho sa budú realizovať aj opatrenia na presklených fasádach budov, rešpektujúc migračné trasy vtákov, s cieľom minimalizovať riziko nárazov.

Viac o prieskume flóry a fauny v okolí projektu si môžete prečítať tu.
 

Zmena územného plánu

Potreba zmeny územného plánu v tejto lokalite vyplynula najmä zo skutočnosti, že aktuálna regulácia územia vychádza z návrhu regulácie zóny z roku 2006, ktorá nenapĺňa potreby mesta a jeho obyvateľov a je potrebné ju prispôsobiť aktuálnym zásadám tvorby kompaktného a funkčne zmiešaného mesta, ktoré kladie dôraz na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu, na urbánnu zeleň a v neposlednom rade reaguje na aktuálne výzvy spojené so zmenou klímy. Okrem toho sa prostredníctvom zmeny územného plánu zavádza do územia električka, ruší sa obtokový kanál Dunaja v inundačnom území, ktorý z vodohospodárskeho hľadiska nie je potrebný, ale neumožňoval zachovanie vodáckeho športu, ktorý je v území po dlhé roky prítomný.

 

„Pôvodný územný plán je starý takmer 20 rokov a potreba jeho zmeny je nevyhnutná pre vybudovanie kompaktného a pešieho tzv. 15-minútového mesta. Nevyužitie prázdnych plôch v centre mesta vytláča výstavbu na okraj Bratislavy do tzv. „suburbs“, čo je v rozpore s efektívnym využitím infraštruktúry mesta, motivuje k využívaniu individuálnej automobilovej dopravy namiesto verejnej a je v rozpore s klimatickými a environmentálnymi cieľmi“, povedal Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

 

Aktivácia územia už onedlho

Aby mohli obyvatelia Bratislavy benefitovať z daného územia ešte pred začiatkom samotnej výstavby, Penta Real Estate aktivuje a zatraktívni časť územia projektu Southbank ešte v tomto kalendárnom roku. Na mieste budúceho športového bowlu v spolupráci s ateliérom gro architekti, v koordinácii s ateliérom Snøhetta a Studio Egret West pracuje developer na myšlienke vytvorenia oddychovej zóny, ktorá by neskôr mohla byť rozšírená aj o gastro prevádzku. Taktiež, na pozemkoch východne od mosta Apollo, kde výstavba začne  v neskorších etapách, pripravuje Penta Real Estate s externým partnerom skill park s pump trackom pre cyklistov.
 

Viac informácií o projekte Southbank nájdete na www.southbank.sk alebo si môžete vypočuť v Penta Podcaste tu.